Yeterlilik Kurulu

Yeterlilik Sınavı Hakkında

Untitled Document

Sürekli Değişen ve Gelişen Bir Alan Olarak İç Hastalıkları ve İç Hastalıkları Uzmanlığı

İç Hastalıkları Uzmanlığı, erişkin bireyin sağlık sorunlarına sürekli ve bütüncül bir yaklaşım sergileme, diğer disiplinlerle sürekli bilgi alışverişinde bulunma, liderlik ve profesyonellik özellikleri ile modern sağlık sisteminin merkezinde yer almaktadır. İç Hastalıkları Uzmanlığı, güncel tıptaki bilgi birikimi nedeniyle sürekli değişen ve gelişen dinamik bir alandır. İç Hastalıkları Uzmanları, günlük klinik uygulamalarında hizmet kalitelerini artırmak için çok geniş bir klinik bilgi birikimine gereksinim duymalıdırlar. Uzmanlar sürekli devam eden eğitim ve yeterlilik sınavları ile bu gereksinimi başarı ile sağlayabilirler.

Yeterlilik (Board) Sınavı Nedir ?

ABD'de 1936'da başlayan ve daha sonra dünyanın değişik ülkelerinde uygulanan yeterlilik (board) sınavları, sağlık hizmetlerinde kalite standartlarını oluşturarak İç Hastalıkları Uzmanlarının mesleki bilgi,

yetenek ve davranışlarını değerlendirip sertifikalandırmaktadır. Bu sertifika, yaşam boyu öğrenme çabasına kendini adayarak, her hastanın hak ettiği en yüksek tıbbi bakımı vermeye gönüllü hekimleri belirlemektedir.

Yeterlilik (Board) Sertifikalı Olmak Neden Önemlidir ?

Yeterlilik sertifikası, bir İç Hastalıkları Uzmanının her yönden yeterli bir merkezde uzmanlık eğitimini tamamlayarak, bu eğitimine ilişkin bilgi, deneyim ve klinik beceriler açısından değerlendirildiği bir sınav sürecinden geçtiğini belgelemektedir.
Yeterlilik sertifikası, bir İç Hastalıkları Uzmanının en yüksek kalitede sağlık hizmeti verebilecek yetkinlik, güvenilirlik ve sorumluluk düzeyinde olduğunun kanıtı olacaktır. Böylece sağlık planlayıcıları, sağlık kurumları ve yöneticileri ile hastalar, seçtikleri hekimin bu kriterleri taşıdığından emin olacaklardır.

Ulusal İç Hastalıkları Uzmanlık Yeterlilik (Board) Sınavı Nedir ?

Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği, ülkemizde hizmet veren İç Hastalıkları Uzmanlarının eğitim standartlarının oluşturulması ve geliştirilmesi ile İç Hastalıkları Uzmanlarının en yüksek kalitede sağlık hizmeti verebilecek yetkinlik, güvenilirlik ve sorumluluk düzeyinde olduğunun belirlenmesi için 2002 yılından bu yana her yıl Ulusal İç Hastalıkları Uzmanlık Yeterlilik Sınavı düzenlemektedir.Ulusal İç Hastalıkları Uzmanlık Yeterlilik Sınavı, ülke çapında hizmet veren çok sayıda İç Hastalıkları uzmanının hazırladığı sorularla oluşturulmaktadır. Değişik alanlardan toplanan sorular Ulusal İç Hastalıkları Uzmanlık Yeterlilik Sınavı Yürütme Kurulu tarafından son haline getirildikten sonra adaylara uygulanmaktadır. Sınav çoktan seçmeli 120 sorudan oluşmaktadır. Sorular, ezber bilgiden daha çok klinik yaklaşım ağırlıklı ve adayların hasta karşısında karar verme beceri ve yeteneklerini sınamaya yöneliktir.

Ulusal İç Hastalıkları Uzmanlık Yeterlilik (Board) Sınavına Kimler Girebilir?

Sınava, İç Hastalıkları Uzmanlık eğitimini tamamlamış bütün İç Hastalıkları Uzmanları ve eğitiminin 2 yılını tamamlamış olan İç Hastalıkları Araştırma Görevlileri/Asistanları girebilir. Sınav sonucunda başarılı olan adaylara İç Hastalıkları Uzmanlık Derneğince Ulusal İç Hastalıkları Uzmanlık Yeterlilik Sınavı Başarı Sertifikası verilir. Sınavı başaran Araştırma Görevlileri/Asistanlar sertifikalarını uzmanlık eğitimini tamamladıklarını belgeledikten sonra alırlar.

Yeterlilik Sınavı Yürütme Kurulu Kurul, Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği Yönetim Kuruluna bağlı, kendi iç yönergesi ile çalışan 17 üyeden oluşmaktadır. Kurul, Tıp Fakülteleri ile Eğitim Hastanelerinde görev yapan ve İç Hastalıklarının tüm yan dallarını temsil eden İç Hastalıkları Uzmanlarından oluşmaktadır.

Board Kurulu Listesi

TEVFİK ECDER (Nefrolog) İstanbul Florence Nightingale Hast.
ÖZCAN YILDIZ (Onkoloji) İstanbul Medipol Üniv.
Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı
GÖKHAN KESER (Romatolog) Ege Üniv. Tıp Fak.
Romatoloji Bilim Dalı
SEDAT BOYACIOĞLU (Gastro) Başkent Üni. Ankara Hast.
Gastroentoroloji Bilim Dalı
ALTUĞ ÇİNÇİN (Kardiyo) Marmara Üni.
Tıp Fak Kardiyoloji Ana Bilim Dalı
HALİL YAZICI (Nefrolog) İst. Tıp
Nefroloji Bilim Dalı
ALİ MERT (Enfeksiyon) Medipol Üniv. Tıp Fak
Enfeksiyon ve Kli. Mik. Ana Bilim Dalı
M.AKİF KARAN (GenDah-Geriatri) İstanbul Tıp Fakültesi
Geriatri Bilim Dalı
NURSEL ÇALIK BAŞARAN (Gen.Dah) Hacetepe Üniv. Tıp Fak.
Genel Dahiliye
A.ÖMER ÖZÜTEMİZ (Gastro) Ege Üniv. Tıp Fak.
Gatroenteroloji Bilim Dalı Başkanı
SERDAL UĞURLU (Romatoloji) Cerrahpaşa Tıp Fak.
Romatoloji Bilim Dalı
YILDIZ OKUTURLAR (Gen.Dah) Bakırköy Sadi Konuk EAH
CENGİZ KIRMAZ(İmmünoloji) Manisa Celal Bayar Üniv. TıpFak.
İç Hast. İmmünoloji Bilim Dalı
SEVGİ KALAYOĞLU BEŞIŞIK (Hemato) İst Tıp Fak Hematoloji Bilim Dalı
GÜL KARAKAYA (Göğüs) Hacettepe Üniv. Tıp Fak.
Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı
NURDAN GÜL (Endokrin) İst.Üniv. İst. Tıp Fak.
Endokrinoloji Bilim Dalı
MİNE ADAŞ (Endokrin) SBÜ Okmeydanı EAH Endokrinoloji
DEFNE ALTINTAŞ (Yoğun Bakım) Ankara Üniv. Tıp Fak.
Yoğun Bakım Bilim Dalı

Ayrıntılı Bilgi :
Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği
Cemal Nadir Sok. No:12/6
Çankaya-ANKARA
Tel: 0 312 441 98 23
Fax: 0 312 441 99 83

Sekreterya:
Şeniz Doğan
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
İç Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı
34303 Aksaray-İSTANBUL
Cep : 0 532 333 02 83
Faks : 0 212 589 08 08
Email : senizdogan585@hotmail.com

Sınav Başvurusu

İletişim Bilgileri:
Ulusal İç Hastalıkları Uzmanlık Yeterlilik (Board) Sınavı Yürütme Kurulu 
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
34303 Aksaray / İstanbul
Cep: 0 532 333 02 83  
Fax: 0 212 589 08 08  
E-Mail1: senizdogan585@hotmail.com

Sınav İçin Pratik Öneriler

Yeterlilik sınavı soruları, sadece teorik bilgiyi değil, klinik değerlendirme ve karar verme yeteneğini de sınamaktadır. Bu nedenle hem bellek hem de sorun çözme yeteneği geliştirilmelidir.

Sınava hazırlanma ve öğrenme aşamasında ezberden çok neden-sonuç ilişkileri öğrenilmelidir. Bu şekilde, sunulan hastanın bilgileri yorumlanırken sorunun cevabına ulaşma olasılığı artar.

Çalışma grupları oluşturulması, tartışma ortamı yaratması açısından faydalı olabilir. Bu şekilde hem teorik bilgiler beraberce gözden geçirilebilir, hem de örnek sorular üzerinde tartışma fırsatı doğar.

Sınav için bir çalışma programı yapmak yararlı olacaktır.

Sınav sırasında cevaplara yönlenmeden, öncelikle sorunun ne sormak istediğini tam olarak anlayın. Sonrasında sorunun içindeki ipuçlarını yakalamaya çalışın. Soru içindeki önemli noktaların altını çizmek, cevapları yorumlarken soruya dönmeyi kolaylaştıracaktır.

Önemli soru alanları

- Anamnez ve fizik muayene bulgularının önemini vurgulayan sorular
- Gereksiz tanı ve tedavi yöntemlerini irdeleyen sorular
- Kanıta dayanan tedavi yöntemlerini içeren sorular
- Halk sağlığına yönelik sorular
- Sık görülen bazı belirtilerin, klinik veya laboratuar bulguların nadir görülen hastalıklarla ilişkisini irdeleyen sorular

Örnek Sorular bölümünde yer alan sorular aracılığıyla, tek bir konu üzerinden belleğin ve sorun çözme yeteneğinin farklı sorularla ayrı ayrı nasıl değerlendirebileceğini göreceksiniz. Bu örneklerden de anlaşılacağı gibi sadece belleğe yönelik sorular için değil, sorun çözme yeteneğini irdeleyen sorular için de teorik bilginizin kuvvetli olması gerekmektedir.

Soru Dağılımı ve Örnek Sorular

Disiplinlere ilişkin soru sayıları genellikle sabit tutulmaktadır. Ancak her disiplinin alt başlıklarına ait soru sayılarında yıllar içerisinde değişiklikler olabilir. Bunun yanında soruların yaklaşık % 30'u birden çok disiplini ilgilendirir tarzda hazırlanmaktadır. Örneğin yoğun bakım alanı sorusu nefrolojiyi, nefroloji sorusu endokrinolojiyi ilgilendirebilir.

KONU

SORU SAYISI

ENDOKRİNOLOJİ

Diabetes mellitus ve hipoglisemi

Tiroid hastalıkları

Metabolik kemik hastalıkları

Adrenal medulla hastalıkları

Hipofiz hastalıkları

12 soru

4

3

2

2

1

ENNFEKSİYON HASTALIKLARI

Bakteri

Virus

Mikobakteri

Parazit

Fungus

Antibiyotikler

Genel

10 soru

2

1

1

1

1

1

3

GASTROENTEROLOJİ

Özofagus hastalıkları

Mide hastalıkları

Pankreas ve safra yolları hastalıkları

İnce barsak hastalıkları

Kolon hastalıkları

Kronik ve akut viral hepatit

Viral hepatit dışında karaciğer hastalıkları

Acil gastroenteroloji

Beslenme

12 soru

1

1

1

1

2

2

2

1

1

GENEL DAHİLİYE VE DİĞER

Genel Dahiliye

İstatistik

Etik

Halk sağlığı-Koruyucu hekimlik

12 soru

8

1

1

2

GÖĞÜS HASTALIKLARI

Kronik obstrüktif akciğer hastalığı

Astım

Soliter Pulmoner Nodül / Akciğer Kanseri

Pulmoner Emboli

Plevral Efüzyon

Pnömoni

İnterstisyel Akciğer Hastalıkları

Pulmoner Hipertansiyon

8 soru

1

1

1

1

1

1

1

1

HEMATOLOJİ

Anemiler

Hemostaz-tromboz

Lökosit sayı ve bozuklukları

Lösemiler

Diğer hematolojik maligniteler (miyelom, MDS vb)

 

12 soru

3

2

2

2

3

 

KARDİYOLOJİ

Genel

Elektrokardiyogram

Koroner kalp hastalığı

Kalp yetmezliği

Kapak hastalıkları

Diğer

10 soru

2

2

2

2

1

1

NEFROLOJİ

Sıvı-Elektrolit Dengesi

Su/Sodyum/Potasyum

Asit-Baz Dengesi

Hipertansiyon

Primer

Sekonder-Renal

Akut Böbrek Yetmezliği

Kronik Böbrek Yetmezliği

Glomerüler Hastalıklar

12 soru

3

(2)

(1)

3

(2)

(1)

2

2

1

ONKOLOJİ

Akciğer kanseri

Meme kanseri

Gastrointestinal kanserler

Lenfomalar

Kemoterapötikler

Tümör biyolojisi

Koruyucu onkoloji

Palyatif bakım

8 soru

1

1

1

1

1

1

1

1

ROMATOLOJİ

Romatolojiye genel yaklaşım ve laboratuar bilgisi

Romatoid artrit

Bağ dokusu hastalıkları (1 tanesi SLE olmak üzere)

Non-inflamatuar, dejeneratif romatizmal hastalıklar ve yumuşak doku romatizmaları

Spondilartritler

Vaskülitler

Kristal artritler

 

12 soru

3

2

2

2

1

1

1

 

YOĞUN BAKIM

Akut respiratuar distres sendromu

Akut Solunum Yetersizliği

Şok

Genel

4 soru

1

1

1

1

ALLERJİ-İMMÜNOLOJİ

Allerjik hastalıklar

İmmünoloji

4 soru

2

2

GERİATRİ

Geriatrik sendromlar

Kronik hastalıklar

Genel

4 soru

1

1

2

 

 

ÖRNEK SORULAR

Örnek 1:

Soru konusu: Behçet hastalığının ölümcül bir komplikasyonu olan pulmoner arter anevrizması kendini hemen daima hemoptizi ile belli eder. Aynı hastalarda %80 oranında derin ven trombozu da olur. Bu tablo, doğal olarak, pulmoner emboli ile karışır.


BELLEK'e yönelik soru:

Behçet hastalığında görülen pulmoner arter anevrizması kendini en sık nasıl belli eder?

A. Nefes darlığı

B. Öksürük

C. Hemoptizi

D. Yan ağrısı

E. Çomak parmak


SORUN'a yönelik soru:

30 yaşında bir erkek Behçet hastasında 3 ay evvel sol femoral vende tromboflebit oluşmuş. Aynı hastada 3 gündür hemoptizi var. İlk aklımıza gelmesi gereken tanı aşağıdakilerden hangisidir?

A. Pulmoner emboli

B. Br

Sınav Sonuçları

Untitled Document 20. Sınav 11 Kasım 2023 (Ankara-İstanbul-İzmir-Antalya)
Sınava giren : 108
Başarılı : 94
Başarı oranı: % 87

19. Sınav 22 Ekim 2022 ( Ankara-İstanbul-İzmir-Antalya)
Sınava giren : 120
Başarılı : 104
Başarı oranı: % 87

18. SINAV- 12 Ekim 2019 (ANKARA-İSTANBUL-ANTALYA-İZMİR)
Giren aday sayısı: 143
Başarılı aday sayısı: 124
Başarı oranı: % 87

17. SINAV- 13 Ekim 2018 (ANKARA-İSTANBUL-ANTALYA-İZMİR)
Giren aday sayısı: 157
Başarılı aday sayısı: 136
Başarı oranı: % 86

16. SINAV- 14 Ekim 2017 (ANKARA-İSTANBUL-ANTALYA-İZMİR)
Giren aday sayısı: 135
Başarılı aday sayısı: 118
Başarı oranı: % 87

15. SINAV- 15 Ekim2016 (ANKARA-İSTANBUL-ANTALYA-İZMİR)
Giren aday sayısı: 121
Başarılı aday sayısı: 105
Başarı oranı: % 86

14. SINAV- 17 Ekim 2015 (ANKARA-İSTANBUL-ANTALYA-İZMİR)
Giren aday sayısı: 107
Başarılı aday sayısı: 95
Başarı oranı: % 86

13. SINAV 18 Ekim 2014 (ANKARA-İSTANBUL-ANTALYA-İZMİR)
Giren aday sayısı: 96
Başarılı aday sayısı:79
Başarı oranı: % 85

12. SINAV- 5 Ekim 2013 (ANKARA-İSTANBUL-ANTALYA-İZMİR)
Giren aday sayısı: 78 kişi
Başarılı aday sayısı: 66
Başarı oranı: % 86

11.SINAV - 6 EKİM 2012 (ANKARA - İSTANBUL - ANTALYA - İZMİR)
Giren aday sayısı: 90
Başarılı aday sayısı: 78
Başarı oranı: % 86

10.SINAV - 8 EKİM 2011 (ANKARA - İSTANBUL - ANTALYA - İZMİR)
Giren aday sayısı: 58
Başarılı aday sayısı: 50
Başarı oranı: % 86

9.SINAV - 9 EKİM 2010 (ANKARA - İSTANBUL - ANTALYA - İZMİR)
Giren aday sayısı:68
Başarılı aday sayısı: 56
Başarı oranı: % 83

8. SINAV - 3 EKİM 2009 (ANKARA - İSTANBUL - İZMİR - ANTALYA)
Giren aday sayısı: 85
Başarılı aday sayısı: 77
Başarı oranı: %91

7. SINAV - 18 EKİM 2008 (ANKARA - İSTANBUL - İZMİR - ANTALYA)
Giren aday sayısı: 43
Başarılı aday sayısı: 37
Başarı oranı: %85

6. SINAV - 8 EYLÜL 2007 (ANKARA - İSTANBUL - İZMİR - ANTALYA)
Giren aday sayısı: 76
Başarılı aday sayısı: 66
Başarı oranı: %85

5. SINAV - 16 EYLÜL 2006 (ANKARA - İSTANBUL - İZMİR - ANTALYA)
Giren aday sayısı: 47
Başarılı aday sayısı: 40
Başarı oranı: %85

4. SINAV - 18 EYLÜL 2005 (ANKARA - İSTANBUL - ANTALYA)
Giren aday sayısı: 79
Başarılı aday sayısı: 67
Başarı oranı: %84

3. SINAV - 11 ARALIK 2004 (ANKARA - İSTANBUL - İZMİR - ADANA)
Giren aday sayısı: 65
Başarılı aday sayısı: 56
Başarı oranı: % 86

2. SINAV - 6 ARALIK 2003 (ANKARA - İSTANBUL - İZMİR - ADANA)
Giren aday sayısı: 125
Başarılı aday sayısı: 106
Başarı oranı: %85

1. SINAV - 28 Eylül 2002 (ANTALYA - ANKARA - İSTANBUL)
Giren aday sayısı: 108
Başarılı aday sayısı: 92
Başarı oranı: %85